Công bố Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT Ngày 12 tháng 3 năm 2018

[12/3/2018] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT Ngày 12 tháng 3 năm 2018 của HĐQT về thời gian và chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018.
Chi tiết vui lòng xem và download tại đây: 
Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐQT Ngày 12 tháng 3 năm 2018.