Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:

[16/4/2018] Thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ:
Tên của tổ chức phát hành:
 CTCP Licogi 166
- Mã chứng khoán: LCS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: NGUYỄN VĂN HIẾU
- Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Người được ủy quyền CBTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 0 cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.000 Cổ phần.
- Lý do giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần
- Dự kiến Ngày bắt đầu giao dịch: 16/04/2018
- Dự kiến Ngày kết thúc giao dịch: 7/5/2018