TIN CỔ ĐÔNG

Thông báo mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thư mời dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

Căn cứ thông báo số 667/TB-VSD ngày 07/03/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần LICOGI 166 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 như sau:

Thông báo về việc gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2016 - (22/4/2016)

Căn cứ công văn số 2075/UBCK-GSĐC ngày 22/4/2016 của UBCK Nhà nước. UBCK Nhà nước chấp thuận cho Công ty CP Licogi 166 được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng cho kỳ báo cáo năm 2016 theo quy định tại Điểm b Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 - (5/3/2016)

Căn cứ thông báo số 432/TB-VSD ngày 29/02/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần LICOGI 166 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 như sau:

Thông báo giao dịch của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Ngày 14 tháng 7 năm 2015. Ông Vũ Công Hưng Chủ tịch HĐQT, TGĐ đăng ký giao dịch 500.000 cổ phiếu LCS nâng tổng số lượng cổ phần nắm giữ tại LCS lên 585.000 cổ phần chiểm tỷ lệ 7,7%.

 12